Logo

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/18229
Nhan đề: Điều tra thực trạng và đánh giá hiệu quả sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ hoạch định đường lối, chính sách và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước
Tác giả: Nguyễn, Văn Tặng
Từ khoá: Điều tra thực trạng sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học
Kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ hoạch định đường lối chính sách
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý
Đánh giá hiệu quả sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: [Knxb]
NƠI LƯU BẢN IN TÀI LIỆUPhòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Chuyên ngành: Dự án điều tra cơ bản năm 2015-2016 . Mã số: (Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học)
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/18229
Bộ sưu tập: Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT00002900_1.pdf196 kBAdobe PDFbook.png
 Bạn cần đăng nhập để đọc online


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.