Item Infomation


Title: Hoàn thiện pháp luật về mối quan hệ giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các cơ quan trung ương của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay
Authors: Quách , Sĩ Hùng - Hướng dẫn
Nguyễn, Văn Pha
Issue Date: 2020
Publisher: [Knxb]
Citation: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật. Mã số: 9 38 01 06. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Description: 180 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/18216
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ HVTT
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA00001809_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 300,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.