Logo

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/18216
Nhan đề: Hoàn thiện pháp luật về mối quan hệ giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các cơ quan trung ương của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay
Tác giả: Quách , Sĩ Hùng - Hướng dẫn
Nguyễn, Văn Pha
Từ khoá: Pháp luật
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Cơ quan trung ương
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: [Knxb]
NƠI LƯU BẢN IN TÀI LIỆUPhòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật. Mã số: 9 38 01 06. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Mô tả: 180 tr.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/18216
Bộ sưu tập: Luận án tiến sĩ HVTT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LA00001809_1.pdf300.38 kBAdobe PDFbook.png
 Bạn cần đăng nhập để đọc online


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.