Logo

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/18209
Nhan đề: Vấn đề giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên khu vực Tây Nguyên hiện nay
Tác giả: Trần , Sỹ Phán - Hướng dẫn
Phạm, Quốc Hương
Từ khoá: Giáo dục
Ý thức chính trị
Tây Nguyên
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: [Knxb]
NƠI LƯU BẢN IN TÀI LIỆUPhòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Mã số: 9 22 90 02. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Mô tả: 172 tr.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/18209
Bộ sưu tập: Luận án tiến sĩ HVTT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LA00001802_1.pdf268.19 kBAdobe PDFbook.png
 Bạn cần đăng nhập để đọc online


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.