Item Infomation


Title: Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch của tỉnh Quảng Ninh
Authors: Đỗ , Tất Cường - Hướng dẫn
Hoàng, Thị Thu Hiền
Issue Date: 2020
Publisher: [Knxb]
Citation: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Quản lý kinh tế. Mã số: 8 34 04 10. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Description: 112 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/18159
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ HVTT
ABSTRACTS VIEWS

37

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • LV00009449_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 428,61 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.