Item Infomation


Title: Tư duy truyền thống Việt Nam và ảnh hưởng của nó đối với đội ngũ cán bộ ở nước ta hiện nay
Authors: Đặng, Quang Định
Hoàng, Thị Kim Oanh - Thư ký
Issue Date: 2014
Publisher: [Knxb]
Citation: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Abstract: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2013-2014. Mã số: B.13-05 (Ky yeu)
Description: 15 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/17942
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00002795_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 327,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.